Algemene voorwaarden

Algemene Verkoop- Leverings- en Betalingsvoorwaarden van: Agrio Uitgeverij B.V.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Agrio: Agrio Uitgeverij B.V.;
 • Abonnee: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Agrio een abonnementsovereenkomst heeft gesloten.
 • Abonnement: de rechtsverhouding waarbinnen Agrio zich verbindt om periodiek aan de abonnee informatie te leveren in een magazine, tegen een vooraf vastgestelde betalingsverplichting die op afgesproken tijdstippen door abonnee dient te worden voldaan.
 • Abonnementsovereenkomst: de overeenkomst tussen Agrio en abonnee betreffende een abonnement.
 • Domeinnaam: de unieke naam waarmee of waaronder een website of andere Internet gerelateerde dienst of faciliteit aangeduid kan worden, bestaande uit een unieke door opdrachtgever binnen de daarvoor gegeven mogelijkheden gekozen naam, gevolgd door een aanduiding voor een land, gebied of soort, of ander uniek soort domein, gescheiden door een punt.
 • Events: Door Agrio georganiseerde bijeenkomsten waarbij personen de mogelijkheid krijgen om innovaties te presenteren en de doelgroep te stimuleren, inspireren en praktische tips te geven.
 • Gebruikersnaam: de door Agrio aan opdrachtgever toegekende identificatiecode, bestaande uit een cijfer en/of lettercombinatie waarmee opdrachtgever in combinatie met een wachtwoord toegang krijgt tot de door Agrio te leveren digitale dienstverlening.
 • Informatiedragers: middelen, bestemd voor het vastleggen, bewerken of verveelvoudigen dan wel openbaar maken van gegevens, een en ander in de ruimste zin.
 • IP-Adres: het unieke nummer, bestaande uit vier reeksen cijfers, die op het Internet worden gebruikt voor het identificeren van machines en/of een locatie.
 • Netwerk: het door Agrio gebruikte computer-en communicatienetwerk met bijbehorende diensten, geleverd door providers aan Agrio.
 • Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan Agrio opdracht verstrekt tot het leveren of vervaardigen van producten dan wel het verrichten van diensten of werkzaamheden.
 • Overeenkomst: is een afspraak tussen Agrio en een andere partij waarbij er over en weer rechten en verplichtingen voortvloeien.
 • Provider: leverancier krachtens overeenkomst, aan Agrio van capaciteit en/of netwerkdiensten op een netwerk.
 • Webhosting: het bieden van de mogelijkheid aan opdrachtgevers om zich op Internet te presenteren.

Artikel 2. Identiteit ondernemer

Handelsnaam:
Agrio Uitgeverij BV (Agrio BV)
Handelsweg 2, 7041 GX ’s-Heerenberg
Telefoonnummer: 0314-684448

Bereikbaar op:
Maandag t/m vrijdag van 08.00 – 17.00
info@agrio.nl

KvK-nummer:
09214130

Btw-identificatienummer:
NL821792969B01

Artikel 3. Toepassing van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Agrio en Opdrachtgever (inclusief Abonnee) waarop Agrio deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover partijen daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk zijn afgeweken.
 2. Afspraken tussen Opdrachtgever en personeel van Agrio binden Agrio niet tenzij schriftelijk door Agrio bevestigd.
 3. Waar in deze voorwaarden sprake is van schriftelijke communicatie, wordt daaronder mede begrepen communicatie met elektronische middelen.
 4. Eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk ter zijde gesteld.
 5. Rechten en verplichtingen voortvloeiende uit met Agrio gesloten overeenkomsten, kunnen door Opdrachtgever niet dan met toestemming van Agrio worden overgedragen.
 6. Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één opdracht, tenzij wederom telkenmale schriftelijk bevestigd.
 7. Indien zich tussen Agrio en Opdrachtgever een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van de algemene voorwaarden.

Artikel 4. Offertes

 1. Tenzij anders vermeld, zijn aanbiedingen van Agrio vrijblijvend. Een aanbieding die een termijn bevat kan door Agrio deson­danks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de opdracht, mits binnen vijf dagen.
 2. Bij een samengestelde offerte geldt de prijs uitsluitend voor de in die offerte beschreven samenstelling. Er bestaat voor Agrio geen verplichting de samengestelde prijs verhoudingsgewijs voor een gedeelte van de offerte te laten gelden, noch geldt de prijs automatisch voor nabestellingen.
 3. Alle door Agrio opgegeven prijzen zijn exclusief BTW., (voor zover van toepassing) verpakkings‑ en verzendkosten en/ of andere op de diensten als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten. tenzij op de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 4. Materiaal dat door Opdrachtgever op ondeugdelijke wijze wordt aangeleverd en dat Agrio tot meer werkzaamheden noodzaakt dan bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht worden verwacht, kan aanleiding zijn tot verhoging van de overeengekomen prijs.
 5. Bij de aanbieding meegezonden documentatiemateriaal is, behoudens andersluidende omschrijving, uitsluitend informa­tief en bindt Agrio niet.
 6. Agrio behoudt zich uitdrukkelijk de auteursrechtelijke aan­spraken voor op de door Agrio bij de aanbieding verstrekte documentatie. Dit materiaal zal niet aan derden mogen worden verstrekt. Het zal slechts mogen worden aangewend in het kader van de desbetreffende opdracht.

Artikel 5. Opdrachten

 1. Een bestelling of opdracht bindt de Opdrachtgever. Agrio is eerst gebonden door verzending van de opdrachtbevestiging (mail). Indien de Opdrachtgever niet binnen acht dagen na verzending van de opdrachtbevestiging zijn bezwaren aan Agrio kenbaar heeft gemaakt, wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 2. Agrio heeft het recht een (aanbod tot een) opdracht zonder opgaaf van redenen te weigeren.
 3. Voor het verstrekken van een opdracht tot het plaatsen van een advertentie geldt dat Agrio -ook bij een lopend contract- is gerechtigd bepaalde ter plaatsing opgegeven advertenties te weigeren dan wel de plaatsing op te schorten zonder dat dit tot schadeplichtigheid van Agrio kan leiden. Weigering of opschorting kan onder meer geschieden wegens inhoud, aard, strekking of vorm, technische bezwaren, weigering van vooruitbetaling of evidente strijd met de eigen belangen van Agrio.
 4. De door Opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Agrio ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door Agrio zijn bevestigd.
 5. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de Opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden Opdrachtgever extra in rekening gebracht.
 6. Wijzigingen en/of annuleringen van gedane bestellingen of gegeven opdrachten binden Agrio eerst na schriftelijke acceptatie.
 7. Schriftelijke opdrachten van de Opdrachtgever dienen vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden.
 8. Agrio behoudt zich het recht voor meer werkzaamheden dan vermeld in de schriftelijke opdracht of in de opdrachtbevestiging uit te voeren en aan Opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de Opdrachtgever en/of voor de goede uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden.
 9. Indien een opdracht tot levering of tot verrichting van een dienst voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen wordt gegeven, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
 10. Bij dienstverlening in fasen is Agrio gerechtigd de aanvang van de diensten voor de volgende fase op te schorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de voorgaande fase heeft goedgekeurd en betaald.

Artikel 6. De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is; f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

Artikel 7. Herroepingsrecht

 1. Bij opzegging van een opdracht met een looptijd langer dan 12 maanden, met betrekking tot advertentieverkoop en kennispartnerschap dient ieder der partijen een opzeggingstermijn in acht te nemen van tenminste vier maanden. Dit tenzij de Overeenkomst nog geen jaar heeft geduurd, in welk geval geen opzegtermijn in acht behoeft te worden genomen.
 2. In geval van opzegging door Opdrachtgever, welke niet aan Agrio is toe te rekenen zijn alle door Agrio ter za­ke van de order c.q. op­dracht gemaakte kosten alsmede de overeengekomen vergoeding van de resterende termijn van de overeenkomst on­middellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de overeengekomen hoofdsom, alles te vermeerderen met even­tuele overige door Agrio ten gevolge van de opzegging gele­den schade.
 3. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een (abonemment op een) product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 4. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

3. De consument kan een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

6. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 8. Annuleringsvoorwaarden

 1. Partners van Events kunnen tot 2 weken voor datum Event kosteloos annuleren. Doen zij dit niet binnen deze termijn dan worden de door Agrio gemaakte kosten conform afspraak in rekening gebracht aan de partner.
 2. Bezoekers van Events kunnen tot 24 uur voor aanvang Event kosteloos annuleren. Doen zij dit niet binnen deze termijn dan worden bij Events met catering € 25, - in rekening gebracht aan de bezoeker.
 3. Annuleringen met betrekking tot videopdrachten vinden plaats in overleg met Agrio. De tot het moment van annulering door Agrio gemaakte kosten zullen in ieder geval in rekening worden gebracht aan Opdrachtgever.

Artikel 9. Levering/ uitvoering van de opdracht

 1. Alle leveringen/dienstverlening worden/wordt geacht te zijn geschied te s’-Heerenberg
 2. Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan worden gefactureerd, in welk geval die deellevering wordt beschouwd als een op zich staande transactie; in een dergelijk geval moet betaling plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde bij het hoofdstuk "betaling". Hetzelfde geldt, mutatis mutandis, voor partiële dienstverlening.
 3. Opdrachtgever is verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld
 4. Indien Opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de producten worden opgeslagen voor risico van Opdrachtgever. Alle aanvullende kosten die hiervan het gevolg zijn, waaronder in ieder geval opslagkosten, komen voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 10. Conformiteit

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. Een en ander behoudens overeengekomen extra garantie.
 2. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 11. Levertijd

 1. Door Agrio opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen.
 2. Bij niet tijdige levering is Agrio pas in verzuim indien en zodra Opdrachtgever Agrio schriftelijk in gebreke stelt, Agrio een redelijke termijn stelt haar verplichtingen alsnog na te komen en Agrio binnen deze termijn alsnog niet aan haar verplichtingen voldoet.
 3. De levertijd vangt aan vanaf de datum van de schriftelijke opdrachtbevestiging. Indien er voor de verwerking van de overeenkomst bepaalde gegevens nodig zijn, vangt de levertijd eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van Agrio zijn.

Artikel 12. Technische eisen, enz.

 1. Indien de in Nederland te leveren producten buiten Nederland moeten worden gebruikt is Agrio er niet verantwoordelijk voor dat de te leveren producten voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de producten moeten worden gebruikt. Dit geldt niet indien bij het sluiten van de overeenkomst van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt onder overlegging van alle benodigde gegevens en specificaties.
 2. Alle andere technische eisen die door Opdrachtgever aan de te leveren producten worden gesteld en welke afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de Overeenkomst door Opdrachtgever nadrukkelijk te worden gemeld.

Artikel 13. Monsters, modellen en voorbeelden

Indien door Agrio een model, monster of voorbeeld is getoond dient dit slechts bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van de te leveren producten kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het model, monster of voorbeeld.

Artikel 14. Ontbinding van de overeenkomst

In de volgende gevallen is Agrio bevoegd de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de Overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Agrio schadevergoeding te vorderen:

 1. indien na het sluiten van de overeenkomst aan Agrio omstandigheden ter kennis komen die Agrio goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, hier is in ieder geval doch niet uitsluitend sprake van wanneer:
 2. Opdrachtgever overlijdt, surséance van betaling aan­vraagt, aangifte tot faillietverklaring doet of een beroep doet op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen;
 3. faillissement van Opdrachtgever wordt aange­vraagd;
 4. het bedrijf van Opdrachtgever wordt stilgelegd of geli­qui­deerd;
 5. een (buitengerechtelijk) akkoord wordt aangeboden aan schuldeisers van Opdrachtgever;
 6. op enig vermogensbestanddeel van Opdrachtgever (conservatoir) beslag wordt gelegd of anderszins verhaal wordt gezocht;
 7. de artikel 20.10 bedoelde situatie (misbruik van Webhosting diensten/programmatuur) zich voordoet.
 8. indien Agrio Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie;
 9. indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan Agrio zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/ of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de Overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd.

Artikel 15. Garantie

 1. Agrio garandeert dat de door haar geleverde producten vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten. Opdrachtgever kan een beroep doen op deze garantie gedurende een periode van 3 maanden na levering, na welke periode de garantie vervalt.
 2. Indien het product een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont heeft Opdrachtgever recht op herstel van het product. Agrio kan ervoor kiezen om het product te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. Opdrachtgever heeft slechts recht op vervanging indien herstel van het product onmogelijk is.
 3. Garantie is uitgesloten indien niet tot genoegen van Agrio is aangetoond dat enig geconstateerd gebrek is ontstaan als gevolg van fouten in de constructie, gebrekkige afwerking en/of het gebruik van ondeugdelijk materiaal.
 4. Opdrachtgever heeft geen recht op garantie indien en voor zover hij jegens Agrio zijn verplichtingen niet nakomt. Opdrachtgever wordt niet van zijn uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen jegens Agrio ontheven, door het (beweerdelijk) niet nakomen van de garantieverplichtingen van Agrio.
 5. Indien de garantie een product betreft dat door een derde is geproduceerd, is de garantie beperkt tot de garantie die door de betreffende producent voor dat product gegeven wordt.

Artikel 16. Eigendomsvoorbehoud

 1. Levering van producten vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt tot zekerheid van terugbetaling van alle vorderingen tot betaling van alle door Agrio aan Opdrachtgever krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren producten en/of diensten, alsmede tot zekerheid van betaling van vorderingen wegens het tekortschieten van Opdrachtgever in de nakoming van deze overeenkomsten.
 2. Over de door Agrio geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mag slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening door Opdrachtgever worden beschikt. Opdrachtgever is niet bevoegd de producten te verpanden of hier enig ander recht op de vestigen.
 3. Indien Opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat hij zulks niet zal doen is Agrio gerechtigd de afgeleverde producten bij Opdrachtgever of derden die de zaak voor Opdrachtgever houden weg te (doen) halen. Opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10 procent van het door hem verschuldigde bedrag per dag dat hij medewerking weigert.
 4. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de waardevermindering van de gerevindiceerde zaken.
 5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Agrio zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. Wanneer sprake is van onrechtmatig gebruik van eigendommen toebehorend aan Agrio, is Agrio gemachtigd een boete op te leggen aan Opdrachtgever. De hoogte van de boete (opgelegde sanctie voor onrechtmatig gebruik van eigendommen toebehorend aan Agrio) zal in redelijkerwijs door Agrio bepaald worden.

Artikel 17. Gebreken; klachttermijnen

 1. Opdrachtgever dient de gekochte producten bij aflevering of zo spoedig mogelijk daarna te (laten) onderzoeken. Hierbij dient Opdrachtgever na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten;
 1. of de juiste producten zijn geleverd;
 2. of de geleverde producten wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het hetgeen overeengekomen;
 3. of de geleverde producten voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen
 4. of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
 1. Worden gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient Opdrachtgever deze onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na aflevering schriftelijk te melden aan Agrio. Na het verstrijken van genoemde termijn kan Opdrachtgever niet meer reclameren.
 2. Ook indien Opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.
 3. Indien Agrio een gebrek aangetoond acht, zal zij de keus hebben, hetzij kosteloos te herleveren c.q. de opdracht opnieuw uit te voeren, hetzij de Opdrachtgever alsnog de in onderling overleg vast te stellen korting op de geoffreerde prijs te verlenen.
 4. Producten kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Agrio worden geretourneerd.
 5. Het recht op reclame vervalt wanneer de opdrachtgever het geleverde in gebruik heeft genomen/doen nemen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd/heeft doen leveren, een en ander in de ruimste zin des woords.

Artikel 18. Prijs/Prijsverhoging

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door Agrio afgegeven prijzen
  in Euro´s, exclusief BTW, op basis van door Agrio gehanteerde minimum hoeveelheden, exclusief transportkosten.
 2. Indien Agrio met Opdrachtgever een bepaalde prijs overeenkomt, is Agrio niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien Agrio kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, valuta en/of lonen of anderszins niet-voorziene omstandigheden.

Artikel 19. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum op een door Agrio aan te geven wijze, zijnde een fatale termijn.
 2. Na het verstrijken van 21 dagen na de factuurdatum is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim; Vanaf het moment van het in verzuim zijn van de Opdrachtgever, is deze verplicht administratiekosten te betalen. Hierbij worden de wettelijke administratiekosten gehanteerd.
 3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever zullen de vorderingen van Agrio en de verplichtingen van Opdrachtgever jegens Agrio onmiddellijk opeisbaar zijn.
 4. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
 5. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 6. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke Agrio moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van Opdrachtgever. Deze kosten belopen tenminste € 40, - excl. BTW.

Artikel 20. Aansprakelijkheid

 1. Agrio is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming haar verbintenissen jegens Opdrachtgever. De nakoming van de verplichtingen van Agrio uit garantie zoals omschreven in artikel 11 geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welke hoofde dan ook, is uitgesloten. Voorgaande geldt tenzij aan de zijde van Agrio sprake is van opzet of grove schuld.
 2. De aansprakelijkheid van Agrio is te allen tijde beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van Agrio in een onderhavig geval te verstrekken uitkering.
 3. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en Agrio aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van Agrio beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 21. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van Agrio, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van Agrio kan worden verlangd. Onder overmacht worden onder meer (doch niet uitsluitend) verstaan: gebrek aan grondstoffen, fabrieks- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, werkstakingen, gebrek aan personeel, belemmerde of gesloten aanvoer te land, te zee of in de lucht, vorstverlet, tekortkoming van derden die door Agrio ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld, alsmede alle belemmeringen veroorzaakt door maatregelen van overheidswege. Dezelfde omstandigheden betreffende door Agrio ingeschakelde leveranciers of door Agrio ingeschakelde deskundigen vallen eveneens onder deze bepaling.
 2. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Agrio opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van verplichtingen door Agrio niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 3. Indien Agrio bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 22. Grafische dienstverlening

 1. Grafische dienstverlening zal geschieden op basis van een door Agrio met de Opdrachtgever overeen te komen uurtarief, of op basis van een prijsafspraak vooraf.
 2. Opdrachtgever is verplicht de door hem ontvangen zetdruk of andere proeven op fouten en gebreken te controleren en deze omgaand gecorrigeerd of goedgekeurd aan Agrio terug te zenden.
 3. Een overeenkomst tot het vervaardigen van een periodieke uitgave geldt voor onbepaalde tijd. Beëindiging kan slechts plaatsvinden met inachtneming van een opzegtermijn van 12 maanden bij uitgaven die vier maal per jaar of vaker verschijnen; een opzegtermijn van 6 maanden geldt bij een lagere verschijningsfrequentie.
 4. Agrio behoudt het auteursrecht van de door haar ontworpen c.q. tot stand gebrachte ontwerpen en schetsen, ook wanneer Opdrachtgever hiertoe een opdracht geeft.
 5. Opdrachtgever verplicht zich de geleverde ontwerpen, tekeningen en schetsen slechts aan te wenden voor eigen gebruik en deze niet, op welke wijze dan ook, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, aan derden ter beschikking te stellen noch op welke andere manier dan ook te handelen of na te laten, zodat derden hierover kunnen beschikken.
 6. Opdrachtgever garandeert Agrio dat de aan Agrio ter vervulling van haar opdracht verstrekte zaken, welke vatbaar zijn voor intellectueel eigendomsrecht, ter volledige beschikking van Opdrachtgever staan en geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden. Agrio is nimmer aansprakelijk voor inbreuken dergelijke inbreuken.
 7. Indien met betrekking tot bovenstaande rechten twijfel bestaat is Agrio gerechtigd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat, uitsluitend ter beoordeling van Agrio, is komen vast te staan dat van inbreuk op intellectueel eigendomsrecht van derden geen sprake is.

Artikel 23. Abonnementen

 1. De voorwaarden zoals omschreven in dit artikel zijn enkel van toepassing op de Abonnementsovereenkomst. De overige artikelen in deze Algemene Voorwaarden zijn onverminderd van kracht op de Abonnementsovereenkomst. Bij een eventuele tegenstrijdigheid van toepasselijke voorwaarden prevaleren de voorwaarden in het onderhavige artikel.
 2. De Abonnementsovereenkomst kan zowel mondeling, schriftelijk of elektronisch (website) worden afgesloten. Een Abonnementsovereenkomst komt tot stand indien en zodra Agrio deze overeenkomst schriftelijk of elektronisch bevestigt aan de Abonnee of wanneer door Agrio met de uitvoering van de Abonnementsovereenkomst wordt begonnen.
 3. Agrio is zonder opgaaf van reden gerechtigd een verzoek tot het aangaan van een Abonnementsovereenkomst te weigeren.
 4. Agrio is te allen tijde gerechtigd de omvang, inhoud en lay-out van de uitgave naar eigen inzichten te wijzigen, waarbij Agrio ervoor zorg draagt dat de vakbladen ook na wijzigingen kwalitatief en kwantitatief in een redelijke verhouding zullen blijven staan tot het abonnementstarief.
 5. Afsluiten van een nieuwe Abonnementsovereenkomst kan gedurende het hele jaar. Het abonnement zal ingaan met het eerstvolgende te verschijnen nummer na bevestiging van zowel Agrio als abonnee.
 6. Het abonnement loopt tot het einde van het kalenderjaar. Opzegging in de eerste periode (vanaf ingaan Abonnementsovereenkomst tot 31 december van het betreffende kalenderjaar) dient voor 1 oktober schriftelijk aan Agrio te zijn gedaan.
 7. Het abonnement wordt na afloop van het kalenderjaar waarin de Abonnementsovereenkomst is afgesloten, stilzwijgend voor onbepaalde tijd tegen de op dat moment geldende abonnementsprijs verlengd.
 8. Het abonnement voor onbepaalde tijd kan op ieder moment schriftelijk worden opgezegd. Het eerstvolgende nummer na ontvangst van de schriftelijke opzegging wordt dan nog opgestuurd. Het resterende abonnementsgeld wordt onder inhouding van € 5,- administratiekosten teruggestort.
 9. Agrio kan de prijzen van het abonnement jaarlijks eenzijdig aanpassen. De prijswijziging wordt tenminste twee maanden voor het intreden aangekondigd in het desbetreffende vakblad, per mail en/of brief.
 10. De prijsverhoging voor abonnees gaat in na het verstrijken van de lopende abonnementsperiode waarover reeds is betaald.
 11. Het abonnementsgeld dient bij vooruitbetaling te worden voldaan.
 12. Betaling dient te geschieden binnen de gestelde betalingstermijn. Deze termijn loopt te allen tijde af op de 21e dag na factuurdatum.
 13. Ieder abonnement op een vakblad wordt door Agrio afzonderlijk gefactureerd aan abonnee, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 14. Indien betalingsachterstand ontstaat, is Agrio gerechtigd (verdere) verzending van de vakbladen op te schorten. Opschorting van het abonnement zal nimmer tot gevolg hebben dat abonnee ontheven is van zijn contractuele (betalings)verplichtingen.
 15. Het uitblijven van een factuur leidt niet tot verval van enig recht. Agrio mag binnen twaalf (12) maanden na toezending van de factuur aan abonnee, ongeacht of de factuur reeds is voldaan, onjuistheden of andere gebreken in de factuur herstellen, en de factuur conform debiteren of crediteren.
 16. Bij verhuizing dient de abonnee minimaal drie weken voor betreffende verhuisdatum diens nieuwe adres schriftelijk door te geven aan Agrio. Abonnee dient in de correspondentie het oude en het nieuwe adres en tevens de ingangsdatum dat de abonnee het magazine op het nieuwe adres wilt ontvangen te vermelden.
 17. Onjuistheden in de adressering of de naamsvermelding van de abonnee dienen zo spoedig mogelijk aan Agrio gemeld te worden.

Artikel 24. Webhosting

Overeenkomst tot webhosting

  1. De voorwaarden zoals omschreven in dit artikel zijn enkel van toepassing op de overeenkomst tot webhosting. De overige artikelen in deze Algemene Voorwaarden zijn onverminderd van kracht op de overeenkomst tot webhosting. Bij een eventuele tegenstrijdigheid van toepasselijke voorwaarden prevaleren de voorwaarden in het onderhavige artikel.
  2. Een overeenkomst tot Webhosting heeft een looptijd van 12 maanden, tenzij daarin anders is vermeld. Na afloop van deze termijn wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd voor een periode van 12 maanden.
  3. De Opdrachtgever heeft het recht om de overeenkomst tot Webhosting op te zeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van een kalendermaand voor het einde van de overeengekomen looptijd. Opzegging door Opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden.
  4. Indien ten tijde van of terstond na het aangaan van de overeenkomst blijkt dat het voor Agrio fysiek of technisch onmogelijk is een of meer van de gevraagde Webhosting-diensten te leveren, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst terstond te ontbinden. Agrio levert niet in alle gevallen de hosting. Vaak wordt een pakket bij de hoster afgenomen, waar de website geplaatst wordt. Dan is er geen tussenkomst met Agrio, er komt aldus geen overeenkomst tot Webhosting tot stand tussen Agrio en Opdrachtgever. Agrio is geen partij bij de overeenkomst tussen Opdrachtgever en de hoster, en is aldus niet aansprakelijk voor enige verplichting uit hoofde van die overeenkomst. Agrio plaatst enkel de website op de server en de verdere betaling vindt direct tussen klant en hoster plaats.
  5. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst tot Webhosting te ontbinden indien Agrio, ondanks een ingebrekestelling door de Opdrachtgever waarin Agrio een redelijke termijn tot nakoming is geboden, tekortschiet in haar verplichting tot levering van één of meer in de overeenkomst tot Webhosting genoemde diensten. Bij ontbinding op grond van dit artikellid heeft Opdrachtgever uitsluitend recht op restitutie van de reeds betaalde gelden voor niet-geleverde diensten. Agrio draagt er bij ontbinding van de overeenkomst tot Webhosting zorg voor dat de betreffende websites extern op een hosting geplaatst worden en niet op een van de eigen servers. Als vervolgens een website gehackt wordt, is Agrio hiervoor niet verantwoordelijk.
  6. Gedurende de tijd waarin Opdrachtgever in verzuim verkeert heeft Agrio het recht om de op verzoek van Opdrachtgever aangevraagde domeinnamen vrij te geven, zulks ongeacht de rechten welke Opdrachtgever op deze domeinnamen zou kunnen doen gelden.

Levering van webhosting diensten

  1. Agrio zal met de nodige zorgvuldigheid de overeengekomen Webhosting diensten verlenen aan Opdrachtgever. Agrio draagt zorg voor de beschikbaarheid van de diensten, waarbij Agrio zich tot het uiterste zal inspannen om optimale beschikbaarheid te bieden.
  2. Agrio staat niet in voor geschiktheid van diensten voor het doel dat Opdrachtgever voor ogen heeft, ongeacht of dit doel aan Agrio is kenbaar gemaakt.
  3. Naast de levering van de Webhosting diensten biedt Agrio aan Opdrachtgever de mogelijkheid om op werkdagen gebruik te maken van de Agrio helpdesk. Deze is te bereiken via e-mail en telefoon. De service die door Agrio geboden wordt is eventueel tegen betaling. Dit is afhankelijk van de vorm van de service.
  4. Onverminderd de opschortingsmogelijkheden zoals opgesomd in artikel 11 is Agrio gerechtigd de dienstverlening zonder voorafgaande waarschuwing en met onmiddellijke ingang op te schorten of te staken indien zij aanwijzingen heeft, dat misbruik is of wordt gemaakt van de diensten en/of programmatuur, ongeacht of dit misbruik aan Opdrachtgever te wijten is.
  5. Indien zich een storing voordoet in de dienstverlening dient Opdrachtgever deze storing zo spoedig mogelijk te melden aan Agrio, tenzij in de overeenkomst anders is bepaald. Meldingen kunnen telefonisch ( 09:00 tot 17:00 uur) worden doorgegeven of per e-mail worden gedaan.
  6. Tenzij in de overeenkomst afwijkend is bepaald, garandeert Agrio niet dat de diensten zonder interruptie zullen plaatsvinden en/of dat de diensten foutloos zullen zijn.
  7. Agrio, een van haar providers en/of hulppersonen kan/kunnen ten behoeve van onder meer de instandhouding, verbetering, reparatie en het onderhoud van de diensten tijdelijk (een deel van) de diensten buiten gebruik stellen. Agrio zal - indien mogelijk - Opdrachtgever vooraf van dergelijke interrupties in de serviceverlening op de hoogte stellen.

Verplichtingen van Opdrachtgever

  1. Tenzij anders overeengekomen, dient Opdrachtgever zelf te zorgen voor apparatuur, programmatuur en hulpapparatuur teneinde Agrio in staat te stellen de diensten te verlenen. Opdrachtgever draagt zelf verantwoordelijkheid voor het functioneren van de apparatuur, programmatuur, hulpapparatuur en verbindingen die noodzakelijk zijn om de diensten te verlenen.
  2. Opdrachtgever is verplicht zaken die door Agrio aan Opdrachtgever geleverd zijn onder zich, te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-ontploffings-en waterschade alsmede tegen diefstal. Opdrachtgever zal op eerste verzoek van Agrio de van toepassing zijnde polis overleggen.
  3. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn webpagina.
  4. Opdrachtgever zal geen handelingen verrichten waarvan kan worden aangenomen dat deze schade zouden kunnen toebrengen aan de systemen van Agrio en/of overige Internet gebruikers - dit naar het oordeel van Agrio - zouden kunnen hinderen.
  5. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de verbindingen, systemen en de aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde opslagruimte/schijfruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, goede zeden en openbare orde, gedragscodes (bijvoorbeeld Netiquette) de overeenkomst en deze algemene voorwaarden. Opdrachtgever is aansprakelijk voor aan Agrio of aan derden toegebrachte schade, veroorzaakt door handelen door Opdrachtgever in strijd met dit artikel.
  6. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om programmatuur te kopiëren, anders dan voor eigen gebruik en voor het maken van back-ups. Opdrachtgever mag aan de programmatuur, alsmede aan de door Opdrachtgever vervaardigde back-ups geen wijzigingen aanbrengen zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Agrio.
  7. De gebruikersnaam is persoonlijk en het gebruik ervan is slechts toegestaan aan Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de gebruikersnaam aan derden kenbaar te maken, of derden onder de gebruikersnaam van Opdrachtgever van de diensten gebruik te laten maken.

Programmatuur en rechten van intellectuele eigendom; eigendomsvoorbehoud

  1. Agrio verleent aan Opdrachtgever een niet-exclusieve, niet-overdraagbare (sub) licentie ten aanzien van de resultaten van diensten, van materialen of programmatuur, die Opdrachtgever voor de uitvoering van de overeenkomst en/of het gebruik van de diensten zal gebruiken. Bij Opdrachtgever zullen geen rechten van intellectuele eigendom berusten. Kosten verbonden aan het vastleggen van de verleende (sub) licentie in enig register zijn voor rekening van Opdrachtgever. Deze verstrekt hierbij een onherroepelijke volmacht aan Agrio om de verleende ( sub) licentie voor zover noodzakelijk in enig register vast te leggen.
  2. Aan Opdrachtgever wordt voor de duur van de overeenkomst een niet-exclusieve en niet-overdraagbare ( sub) licentie verstrekt met betrekking tot de programmatuur en de daarbij behorende gebruikersdocumentatie. Opdrachtgever gaat akkoord met de licentievoorwaarden behorende bij de programmatuur en de documentatie.
  3. Opdrachtgever zal zich onthouden van verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of verspreiding van de programmatuur en de daarbij behorende gebruikersdocumentatie, anders dan noodzakelijk is voor het normale eigen gebruik van de diensten en voor back-up doeleinden. Bij het maken van back-ups dient Opdrachtgever alle tekens, die bepalend zijn voor eigendom en herkomst, in stand te laten.
  4. Opdrachtgever zal zich onthouden van het (laten) aanbrengen van enige wijziging en/of toevoegingen in of het verwijderen van (delen van) programmatuur en/of enige merken, copyright notices of andere aanduidingen.
  5. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur en/of de daarbij behorende gebruikersdocumentatie aan derden ter beschikking te stellen of door derden te laten gebruiken.
  6. Alle door Agrio geleverde en binnen het kader van de Webhosting overeenkomst ter beschikking te stellen zaken blijven eigendom van Agrio totdat Opdrachtgever de in de overeenkomst genoemde verplichtingen is nagekomen. Opdrachtgever is niet bevoegd om zonder voorafgaande toestemming van Agrio zaken te vervreemden of te bezwaren zolang het eigendomsvoorbehoud van Agrio van kracht is.

Bijzondere aansprakelijkheidsregeling en vrijwaring bij Webhosting

  1. Het onderstaande laat hetgeen gesteld in artikel 17 onverlet.
  2. Tenzij partijen bij de overeenkomst anders hebben bepaald, is Agrio niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit handelingen, verricht middels een dienst met derden door of vanwege Opdrachtgever of diens apparatuur of door derden via het netwerk of de diensten van Opdrachtgever.
  3. Agrio is niet aansprakelijk voor het verlies van Opdrachtgever van de rechten op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam van Opdrachtgever tussentijds door derden is aangevraagd en/of verkregen.
  4. Tenzij partijen bij de overeenkomst anders hebben bepaald zal Opdrachtgever de volgende partijen vrijwaren ter zake van, en hen schadeloos stellen voor alle kosten en schade voortvloeiend uit een aanspraak van een derde, inhoudende dat de domeinnaam inbreuk maakt op diens rechten:
 1. Agrio;
 2. de door Agrio ten behoeve van de Webhosting ingeschakelde derden;
 3. de Stichting Internet Domein Registratie Nederland;
 4. de bestuursleden van deze stichting;
 5. indien van toepassing, een ander registratiekantoor overeenkomstig de door hen gehanteerde voorwaarden en de wetgeving waaraan dit registratiekantoor onderworpen is.
  1. Tenzij partijen bij de overeenkomst anders hebben bepaald en slechts indien Agrio programmatuur aan Opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, vrijwaart Opdrachtgever Agrio tegen alle aanspraken van de leverancier van de programmatuur, de ontwikkelaar van de programmatuur of van derden, die voortvloeien uit een overtreding van de bij de programmatuur behorende ( sub) licentievoorwaarden.
  2. Opdrachtgever vrijwaart Agrio voor alle schade die Agrio lijdt als gevolg van aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik door Opdrachtgever van de door Agrio geleverde diensten, of die door middel van de apparatuur van Opdrachtgever zijn veroorzaakt.
  3. Opdrachtgever vrijwaart Agrio voor alle schade die zij lijdt als gevolg van aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van de diensten door andere derden die ofwel in een contractuele relatie staan tot Opdrachtgever ofwel die zich met gebruikmaking van apparatuur, netwerk of diensten van Opdrachtgever toegang hebben verschaft tot apparatuur, diensten of netwerk, of van apparatuur, diensten of netwerk van de genoemde derden.
  4. Het gebruik van diensten waarvoor Opdrachtgever aansprakelijk is zal onder meer bestaan uit de inhoud van de webhosting en mailhosting op de server van Agrio. Dit mag in geen geval in strijd zijn met het Nederlands recht. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend informatie die zonder toestemming van de auteursrechthebbende(n) wordt aangeboden, informatie die smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haatzaaiend of discriminerend is, informatie die (kinder)pornografie bevat en informatie die de privacy van derden schendt of een vorm van stalking oplevert, evenals hyperlinks, torrents of andere verwijzingen naar dergelijke informatie op websites van derden waar dan ook ter wereld (zelfs wanneer de informatie in de betreffende jurisdictie legaal zou zijn) ongeacht of het in medeweten van Opdrachtgever is.

Domeinnamen En IP-Adressen

  1. Het in de leden 35 tot en met 39 bepaalde geldt indien partijen zijn overeengekomen dat Agrio voor Opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en/of een IP-adres.
  2. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP-adres zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de registrerende instanties, waaronder (doch niet uitsluitend) de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over toekenning van een domeinnaam en/of IP-adres. Agrio vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en garandeert niet dat een aanvraag wordt gehonoreerd.
  3. Opdrachtgever kan uitsluitend uit de schriftelijke bevestiging van de zijde van Agrio, inhoudende dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
  4. Domeinnamen worden geregistreerd op naam van Opdrachtgever en deze is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. Ingeval de registratie plaatsvindt als "Particuliere Domeinnaamregistratie", zijn de bepalingen van artikel 22 van toepassing.
  5. Het staat opdrachtgever te allen tijde vrij de domeinnaam te verhuizen.

Artikel 25. Privacy, vertrouwelijkheid en geheimhouding

 1. Partijen verplichten zich alle informatie die zij van elkaar hebben verkregen geheim te houden, een en ander met inachtneming van de bepalingen in artikel 23 inzake persoonsgegevens.
 2. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Agrio gehouden is vertrouwelijke informatie aan een door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derde mede te verstrekken en Agrio zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijke dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan verschoningsrecht, dan is Agrio niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige ontstane schade.

Artikel 26. Persoonsgegevens

 1. Opdrachtgever geeft hierbij uitdrukkelijk toestemming de door hem verstrekte gegevens te verwerken en te gebruiken ten behoeve van, en op te nemen in een database die Agrio aanlegt in het kader van haar eigen dienstverlening alsmede ten behoeve van direct marketing doeleinden door anderen dan Agrio, met dien verstande dat de marketing alleen betrekking zal hebben op branche gerelateerde producten.

Dit gaat alleen over de persoonsgegevens van de klant zelf en hierop is de privacyverklaring van Agrio van toepassing.

 1. Opdrachtgever heeft kennis genomen van het Privacy Statement van Agrio.
 2. Ingeval Agrio een samenwerking heeft met een bedrijf waarbij persoonsgegevens worden verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Artikel 27. Partiële nietigheid
Indien een of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden met Opdrachtgever niet of niet geheel rechtsgeldig zou blijken te zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de eventuele ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economische resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 28. Geschillenbeslechting
De (kanton)rechter in Arnhem is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft Agrio het recht haar Opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 29. Algemene voorwaarden voor bezoekers van evenementen

Definities en toepasselijkheid

 1. In dit artikel wordt verstaan onder:
 • Bezoeker: degene die zich aanmeldt voor het Evenement en/of een Ticket bestelt, koopt en/of reserveert voor het Evenement;
 • Entreegelden: prijs van Tickets, exclusief eventuele extra kosten;
 • Evenement: het evenement, de beurs, het congres of anderszins dat door Organisator wordt georganiseerd;
 • Locatie: locatie waar het Evenement plaats vindt:
 • Organisator: Agrio Uitgeverij B.V., statutair gevestigd te ‘s Heerenberg en kantoorhoudende aan de Handelsweg 2 te (7041 GX) ‘s Heerenberg, is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Centraal Gelderland onder nummer 09214130, BTW nummer: NL821792969B01 Hierna te noemen Agrio;
 • Overeenkomst: de betreffende Overeenkomst tussen Organisator en Partner en/of Bezoeker inzake het al dan niet tegen betaling leveren van diensten in verband met het Evenement;
 • Ticket: het toegangsbewijs tot het Evenement;
 • Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden voor Bezoekers van het Evenement dat door Agrio wordt georganiseerd;
 • Website: een door Organisator dan wel een door hem ingeschakelde derde geëxploiteerde Website waarop informatie over het Evenement te verkrijgen is en/of Tickets besteld, gekocht en/of gereserveerd kunnen worden en/of Bezoekers zich kunnen aanmelden voor het Evenement.
 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen de Organisator en de Bezoeker. Tenzij anders bepaald kunnen derden aan deze Voorwaarden geen rechten ontlenen. De overige artikelen in deze Algemene Voorwaarden zijn onverminderd van kracht op de rechtsverhouding tussen de Organisator en de Bezoeker. Bij een eventuele tegenstrijdigheid van toepasselijke voorwaarden prevaleren de voorwaarden in het onderhavige artikel.

Data, duur en recht op annulering

 1. Organisator stelt de Locatie, de prijs van de Tickets en de data waarop de Bezoeker het Evenement kan bezoeken per Evenement nader vast.
 2. Indien naar het oordeel van Organisator bijzondere omstandigheden zulks rechtvaardigen dan wel in geval van overmacht, kan Organisator de vastgestelde data en/of de Locatie wijzigen, dan wel besluiten het Evenement geen doorgang te doen vinden. Indien het Evenement wordt verschoven naar een andere datum blijft het Ticket geldig voor de nieuwe datum waarop het Evenement zal plaatsvinden. Mocht Bezoeker alsdan het Evenement niet kunnen of willen bezoeken dan is hij gerechtigd zijn Ticket binnen twee weken na melding door Organisator van verplaatsing van het Evenement in te leveren tegen restitutie van de vergoeding die op het Ticket is vermeld.
 3. In geen geval heeft de Bezoeker jegens de Organisator alsdan enig recht op enigerlei schadevergoeding in verband met een besluit zoals omschreven in het voorgaande lid van dit artikel.
 4. Alle informatie over het Evenement en de beschikbaarheid van Tickets daarvoor, die door de Organisator aan de Bezoeker wordt verstrekt, wordt ten allen tijde vrijblijvend en onder voorbehoud van eventuele wijzigingen verstrekt.
 5. Speciale wensen, zoals bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) ten aanzien van plaatsen geschikt voor rolstoelen en/of de begeleiding door SOHO-honden, dienen voorafgaand aan het reserveren van een Ticket of voorafgaand het aanmelden via de website, per e-mail kenbaar te worden gemaakt. De mogelijkheid om deze wensen te realiseren is onder meer afhankelijk van de beschikbaarheid voor rolstoelen geschikte plaatsen en de mogelijkheden van de Locatie.

Tickets en totstandkomingvan de overeenkomst

 1. Door reservering van Tickets door de Bezoeker via de Website komt de Overeenkomst tot stand.
 2. Betaling van de Entreegelden en alle overige door Bezoeker verschuldigde kosten wordt gedaan, eventueel middels een door Organisator ingeschakelde derde, aan Organisator. De aanschaf van een Ticket is online mogelijk via de Website, waarbij uitsluitend betaald kan worden op een, door de Organisator, bekendgemaakte wijze.
 3. De Bezoeker kan de Overeenkomst tot 24 uur voor het Event kosteloos annuleren, daarna wordt er 25 euro in rekening gebracht.
 4. Een Ticket kan bestaan uit een door of vanwege de Organisator verstrekt document. Het Ticket wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon.
 5. De Tickets zijn en blijven eigendom van Organisator. Het Ticket geeft de houder recht op bijwonen van het Evenement. Alleen de houder van het Ticket die het Ticket als eerste toont bij aanvang van het Evenement krijgt toegang. Organisator mag ervan uitgaan dat de houder van dit Ticket ook de rechthebbende daarop (de Bezoeker) is. Organisator is niet gehouden ten aanzien van geldige Tickets nadere controle te verrichten. Bezoeker dient er zelf voor zorg te dragen dat hij de houder wordt en blijft van het door Organisator dan wel een door de Organisator ingeschakelde derde verstrekte Ticket. Vanaf het moment dat het Ticket aan Bezoeker ter beschikking is gesteld, rust derhalve op hem/haar het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het Ticket.
 6. Het Ticket wordt via elektronische communicatie (e-mail) aan Bezoeker verstrekt. De Organisator dient ervoor zorg te dragen dat dit Ticket via elektronische communicatie kan worden verstrekt en dat deze op een veilige wijze kan worden verstrekt.
 7. Bezoeker is gehouden om het Ticket voor het Evenement voor zichzelf te houden en derhalve niet op enigerlei wijze aan derden door te verkopen, ter verkoop aan te bieden of in het kader van commerciële doeleinden aan te bieden of te verstrekken, tenzij Partijen daar afspraken over hebben gemaakt, bijvoorbeeld ten behoeve van een actie waarbij Tickets worden weggegeven.

Aansprakelijkheid

 1. Organisator is niet aansprakelijk voor:
 1. schade, direct of indirect geleden door Bezoeker;
 2. gevolgschade;
 3. letselschade;
 4. schade door diefstal of verlies, vernieling of welke oorzaak dan ook.
 5. Bovenstaande is van toepassing, tenzij Organisator c.q. haar leidinggevenden ter zake opzet of grove nalatigheid kan worden verweten of indien deze schade als gevolg van een wettelijke bepaling voor risico van Organisator komt.
 1. Indien in rechte wordt vastgesteld dat Organisator aansprakelijk is voor de veroorzaakte schade, dan is deze beperkt tot de daadwerkelijk door Bezoeker geleden, en door de verzekering van Organisator uitbetaalde directe schade. Indien geen uitkering door de verzekeraar plaatsvindt, dan is de aansprakelijkheid van Organisator beperkt tot maximaal € 1000,=.
 2. Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming in de nakoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van Organisator gelegen omstandigheden waaronder in ieder geval wordt verstaan: oproer, staking, bezetting, ziekte van personeel van Organisator, tekortschieten van door Organisator ingeschakelde sprekers dan wel andere toeleveranciers en/of transporteurs, maatregelen van de overheid, productieverbod, slecht weer, brand en explosie, of daarop gelijkende situaties.
 3. Organisator is niet aansprakelijk voor schade aan, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen in de ruimste zin des woords van Bezoeker. Het betreden van de Locatie en het bijwonen van het Evenement, geschiedt door Bezoeker voor eigen risico, in die zin dat Organisator geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor schade ontstaan door genoemd betreden of bijwonen zoals bijvoorbeeld gehoor-, gezichts- en andere lichamelijke of psychische stoornissen.

Intellectuele eigendomsrechten en beeld- en filmopnamen

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot het Evenement, de naam, de (beeld)merken en de eventuele tekst en (reclame)muziek van het Evenement berusten bij Organisator. Het is Bezoeker niet toegestaan deze direct of indirect openbaar te (doen) maken en/of te verveelvoudigen en/of anderszins te gebruiken of hierbij aan te haken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Organisator.
 2. Bezoeker is zich ervan bewust en stemt ermee in dat Organisator, beeld en/of geluidsopnamen zal (laten) maken, waaronder mogelijk van Bezoeker zelf, en dat Organisator deze opnamen openbaar kan (laten) maken en/of anderszins zal (laten) gebruiken, waaronder begrepen maar uitdrukkelijk niet beperkt tot het publiceren in een door Organisator uitgegeven tijdschrift en/of door haar geëxploiteerde website en/of enige andere publicatie op welk medium dan ook in het kader van promotiedoeleinden van Organisator, het Evenement en/of derden (zoals partners, adverteerders of sponsors van Organisator en het Evenement).

Gedragsregels

 1. Bezoeker wordt geacht zich tijdens het Evenement met respect op te stellen jegens andere bezoekers, exploitanten en Organisator. Organisator is niet aansprakelijk voor het handelen van Bezoeker. Bij wangedrag, is Organisator bevoegd om Bezoeker per direct uit te sluiten van het Evenement en heeft Organisator het recht om eventuele schade op hem/haar te verhalen.
 2. Bezoeker is verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van Organisator, de Locatie, de brandweer en andere bevoegden.

Privacy

 1. Agrio respecteert de privacy van Bezoekers. Persoonlijke gegevens van Bezoekers die online een Ticket hebben gekocht of zich hebben aangemeld voor een Evenement, worden door Agrio dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Agrio houdt zich aan de Telecommunicatiewet, de Algemene Verordening Gegevens bescherming en andere toepasselijke privacy-gerelateerde wet- en regelgeving.
 2. Voor meer informatie over hoe Agrio omgaat met persoonsgegevens, zie https://www.agrio.nl/privacy-cookiestatement/.

Aanvullende bepalingen

 1. Aanvullingen of wijzigingen van de Overeenkomst c.q. deze Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk geschieden.
 2. Op de Overeenkomst en deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen naar aanleiding van de Overeenkomst en/of Voorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem.

Artikel 30. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Agrio en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 31. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige transactie.

Opgemaakt en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 3 april 2019.